Home Devotional శ్రీవారి పాదాల కింద నది ఉందా..? శాస్త్రవేత్తలు ఏం తేల్చారో చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న భక్తులు.
Devotional - August 14, 2019

శ్రీవారి పాదాల కింద నది ఉందా..? శాస్త్రవేత్తలు ఏం తేల్చారో చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న భక్తులు.

వారి పాదాల కింద నది ఉందా..? శాస్త్రవేత్తలు ఏం తేల్చారో చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న భక్తులు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ఈ వీడియో మీరు 5 సెకండ్స్ కంటే మించి చూడలేరు

ఈ వీడియో మీరు 5 సెకండ్స్ కంటే మించి చూడలేరు …